Licencje

Licencja jednostanowiskowa oznacza, że fonty mogą zostać zainstalowane na jednym komputerze.

Instalowanie na większej ilości stanowisk (lub na serwerze sieciowym) jest możliwe jedynie w przypadku wykupienia licencji odpowiadającej liczbie komputerów.


+ rozwiń/zwiń pełną treść licencji
  1. Wydawca – firma „Polskie Fonty” udziela Nabywcy (zwanemu dalej Licencjobiorcą) licencji na komercyjne korzystanie z pakietu na warunkach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej. Zawartość pakietu stanowi przedmiot prawa autorskiego i podlega pełnej ochronie prawnej. Licencjobiorca nie nabywa praw autorskich, a jedynie prawo do używania oprogramowania czcionek.
  2. Na mocy tej umowy Licencjobiorca jest upoważniony do zainstalowania fontów na jednym komputerze – bez ograniczenia w czasie. Instalowanie na większej ilości stanowisk (lub na serwerze sieciowym) jest możliwe jedynie w przypadku wykupienia licencji odpowiadającej liczbie komputerów, na których ma być używane oprogramowanie.
  3. Licencjobiorcy wolno osadzić fonty w dokumencie (w pliku zamkniętym np. Adobe PDF) dla potrzeb drukowania lub oglądania.
  4. Licencjobiorcy nie wolno przekazać ani udostępnić kopii oprogramowania fontów używanego w danym dokumencie (pliku) do zakładu usługowo wykonującego wydruk tego dokumentu, chyba że zakład ten okaże Licencjobiorcy, że zakupił lub otrzymał licencję na używanie tego oprogramowania fontów.
  5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie leasingować, nie wypożyczać, nie udostępniać w sieci, nie podlicencjonowywać, nie dystrybuować plików czcionek zestawu, ani w całości ani w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dotyczy to takich między innymi osób trzecich jak klienci, agencje, studia (nie wyłączając innych).
  6. Licencjobiorcy przysługuje prawo do wykonania jednej kopii zapasowej każdej rodziny fontów znajdujących się w pakiecie pod warunkiem, że na kopii zostanie zachowana (utrwalona w oryginale) informacja o firmie „Polskie Fonty”, której przysługują prawa autorskie do zawartości pakietu.
  7. Nabywca może przekazać uprawnienia wynikające z Umowy Licencyjnej na rzecz osoby trzeciej pod warunkiem, że osoba ta wyraża zgodę i akceptuje wszystkie warunki Umowy Licencyjnej. W takim wypadku (zbycia pakietu) dotychczasowy Licencjobiorca zobowiązany jest do skasowania wszystkich jego kopii. Zaniedbanie tego obowiązku przez Licencjobiorcę narusza prawo autorskie i rodzi odpowiedzialność prawną przewidzianą przepisami obowiązującego w Polsce prawa.

Udostępniamy również licencje korporacyjne bądź na redystrybucję z oprogramowaniem. W sprawie szczegółów i wyceny prosimy o kontakt.